هلدینگ زاگرس متشکل از شرکت های :
* زاگرس دارو پارسیان
* نوشا فارمد ایرانیان
* و آپادانا دارو می باشد.